2013. június 5., szerda

A Most e pillanata IsteniSanJAsKa és a Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

A Most e pillanata Isteni
Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa and the Pleiadian Council of Nine: This Moment of Now is Divine - 2013. június 03.


Összpontosításotokat [fókuszotokat] tanuljátok meg [most] kiélesíteni, ahogy észleléseitek meglehetősen hatványozottan kezdenek kiszélesedni, és fennkölt földi utazásotok mentén megtapasztaltátok azt a nehézséget, melyre régóta vágytatok, hogy segítsen benneteket bármely és minden pillanatban.

Szeretnénk, ha megértenétek, hogy amit jelenleg megtapasztaltok, az igen gondosan kitervelt és koordinált, mert képességetek, hogy megértsétek, életetek egy Isteni forgatókönyv mentén halad, és hogy minden igazából rendben van minden pillanatban, az általatok megtapasztalt nehézség természete ellenére, mely meghatározza az elégedettség mennyiségét, melyet a Földön a tapasztalatokból nyertek.

Nagyban fog ez segíteni benneteket megérteni, hogy az örömöt, összhangot és elragadtatást szánták a minden pillanatban átéltnek és érzett uralkodó energiáknak és érzelmeknek.

Megtanuljátok azt, hogy rácsatlakozzatok az öröm fokozódó szintjeire, ahogy felveszitek azt, és kisugározzátok az egyre inkább tisztább rezgésszámokat [frekvenciákat], melyeket a felemelkedettebb birodalmakból adnak át nektek, és az emberiség ideje, hogy képtelenek felfogni a tudatos megértésen túli birodalmakat, a lezárásához érkezett el.

A felemelkedés úttörői

Segítitek abban, hogy úttörői legyetek a fizikai felemelkedési folyamat megtapasztalásának magatok, mielőtt közösségetek maradék része felzárkózna. Közületek sokan érkeztek el a Földre a tudat / tudatosság felemelkedettebb birodalmaiból, ahol láttátok azt a szenvedést, mely megtörtént, és minden egyes pillanatban táplált volt, és egyszerűen segítő kezet kellett nyújtanotok, és magatokból olyan sokat kellett felajánlanotok, amennyit lehetséges volt a legdrágább Föld felemelkedéséhez.

Nagyban segítettétek az ilyen felemelkedés elérését, és célotok az volt, hogy kiegyensúlyozzátok az együttes energiákat, ahogy dolgoztok azon, hogy bevezessétek közösségeteket a tudatos megértésükön túli birodalmakba, és hozzánk, azon lelkekhez, kik e birodalmakban léteznek.

Magunk valóban tettünk lépéseket a felé, hogy ismertté tegyük jelenlétünket drága bolygótokon és körülötte, az ősi és jelen civilizációitoknál, és célunk mindig az volt, hogy segítsünk bevezetni benneteket a tudat tiszta állapotaiba, melyek elérése igényelt minden alkalommal, amikor kapcsolatot létesítettünk.

Kérünk benneteket, hogy tápláljátok a növekvő boldogságot, melyet közületek sokan találnak meg magukban, hiszen ez nem távozik sehová sem, és inkább növekednie és gyarapodnia kell, amíg azok az érzelmek, melyeket hagyományosként tartogattok, egyszerűen a múlt dolgaivá nem válnak.

Oly nagyon sokat tesztek a régi energiák és az uralkodó létrehozott érzelmek átalakításának útján, melyeket a földi lelkek hatalmas része évezred óta táplált, és ezt a munkát nem mindig a legkönnyebb véghezvinni.

Ezért leszünk örökké mindegyikőtökkel, ha úgy érzitek, szükségetek van a segítségünkre, vagy útmutatóitok [tanácsadóitok] segítségére az együttes [kollektív] és egyéni átalakulásotok véghezvitelének útja mentén.

A gratulációk sorjában

A sűrű energiát kihúzzák az emberiség által, melyek még nem teljesen oldódtak fel, illetve alakultak át; habár a Fénymunkások cselekedetei [nyilvánosan] ismertek az ilyen sűrű teljes erejű [energiák] felvételében és átdolgozásában, hogy átalakítsák őket olyannyira, amennyire lehetőleg tudják, mely meglehetősen nemesi volt igazán. Lelkek nagy száma néz fel rátok a felemelkedettebb birodalmakban a csodálatos és tiszteletre méltó munkátok miatt, melyet véghezvisztek.

Nem szeretnénk bármely drága Fénymunkás egoját felduzzasztani, amikor gratulálunk az általatok véghezvitt munkátok miatt, azonban igazán megérdemlitek a gratulációt. Ha látnátok, mennyire kiegyensúlyozatlan volt a játéktér, és cselekedeteitek mennyire szükségesek voltak, ennek eredményeképpen utána megértenétek teljesen, miért választottuk azt, hogy ilyen dicséretet nyújtsunk át nektek.

Valóban, adott küldetésetekbe benne foglaltatott a Földre való eljövetel és természetes Fényetek terjesztése, mialatt kiálltok az emberiség jogaiért, és visszakövetelitek szuverenitásotokat a zsarnokságtól minden formában, mely feltűnik, és valóban öröm volt figyelni közületek mindenkit, ahogy lehorgonyozza a Fényt a világ különböző részeiben a leginkább hatványozott módokon.

Közületek mindegyikőtök egy igen különleges és szükséges ok miatt van a Földön, és közületek néhány ébredő lélek, aki körülnéz, talán észreveszi, hogy csekély számú, vagy egy társ ébredő lélek sincs azon a területen, amiben találja magát.

Azt mondanánk, hogy ez egészen okkal van, hogy (közületek néhányan) magatokat egyedül találjátok abban, amit hisztek, azokon a sajátságos területeken, melyekbe magatokat állítottátok, azonban természetesen Szeretnénk látni megtörténni a felébredést drága Földetek minden területén minden lélek elméjében és szívében.

Jóllehet, mindegyikőtök megtestesülése, még olyan helyeken is, ahol elkülönülve, vagy magányosan találjátok magatokat abban, ahogyan éreztek és ismertek / tudtok; meglehetősen céllal történt elmozdulás volt a ti részetekről, azért, hogy lehorgonyozhassátok a Fényt világotok [rátok eső] területén, amikor [csupán] kevés többi tesz így.

A Fény és a Most Isteniségének elhelyezett kapcsolata

Az emberiség többsége kapcsolódva maradt, és nem tudatos túlságosan régóta, következésképpen lelkekre van szükség világotok különböző részein, hogy elhelyezkedjenek és lehorgonyozzák a Fényt, melyet magukban bírnak és éreznek. Közületek mindenki, aki felvette e küldetést, nagy tettet visz véghez valóban a Föld felemelkedéséért.

Amikor a felemelkedettebb dimenziók megértését meg tudjátok nyitni, és képesek vagytok megtanulni azt, hogyan kezeljétek magatokat és a körülöttetek lévőket Teremtőtök kegyével és könnyedségével, bármilyen aggály, vagy aggodalom a felemelkedési folyamatotokra vonatkozóan az ajtón kirepül, és magatokat úgy fogjátok találni, hogy megértitek, miszerint minden, minden egyes pillanatban nemcsak hogy rendben van, hanem valóban Isteni.

A Most e pillanata Isteni, legdrágább lelkek. Érezzétek ezt a pillanatot; értékeljétek, és mondjatok köszönetet ezért Teremtőnknek, hiszen örökkévaló és végtelen.

Az összhangot [harmóniát] arra szánták, hogy közösségetek egészében megtalálható és elnyerhető legyen, és mielőtt ez megtehető, a személyes harmóniát és békét kell [muszáj] megtalálni minden földi lélek elméjében és szívében. Úgy tűnik, mintha ez valóban egy nagy vívmány lenne, azonban az energiaszintek emelése nagyban fogja segíteni közösségeteket, hogy tömegével eszméljenek rá azokra a valóságokra, melyek igen sokkal különbözők és valóban harmonikusabbak, mint amit jelenleg megtapasztaltok.

Hosszasan elmagyaráztuk, hogy ti, drága Fénymunkások, gyógyítókként és nyugtatókként szerepeltek az elkövetkező időben, és felhozzuk ezt, hogy arra az eszmecserére kiterjedjen, melyet tenni fogtok.

A propaganda hatásainak gyógyítása

Földi lelkek sokaságának, amikor rájuk köszöntenek a kezdeti leleplező bejelentések, támadnak nehézségeik létezésünkről az igazságok magukba szívása kapcsán, és valószínű, haragossá válnak, a levezénylések eredményeképpen, melyek valóságotokban történtek.

Mélyen lenn, Földeteken rengeteg lélek mérhetetlenül fél más egy érzékelt külső forrástól, más világoktól, magunkat égbekiáltóan ismertté téve számotokra.

Ez azon propaganda és félelem miatti, melyet az emberiség nagy részébe belesulykoltak. Kérünk mindnyájatokat, hogy lássátok meg a nagyon is valós hatásokat, melyeket a filmek, televíziós műsorok és a média más formái bírnak elmétekre és szívetekre, hiszen sokkal nagyobbak, mint amilyennek benneteket hinni rávezettek.

Az alacsonyabb frekvenciákat a különböző televíziókon és mozivásznakon keresztül sugározzák a propagandával párosítva, mely minket kedvezőtlenebb fényben mutatnak, amely lelkek özönét arra nevelik [kondicionálják], hogy féljenek jelenlétünktől, és bármilyen jelenléttől, melyet túlságosan távolinak tartanak az emberiség észlelésén kívül.

A káprázat [illúzió] és félelem ezen bűbája [átka] egyszerűen összetörik; habár gondoskodnunk kell ennek megtételéről, mely miatt drága lelkek, közületek sokatokban bízunk, hogy segítetek lenyugtatni a félelmet, és megállítani a káoszt az elkövetkező időkben. Ennek megtétele során magatokat elárasztva fogjátok találni a legörömtelibb érzelmekkel, és valóban, ezek az érzelmek megérkeznek annak a felismerésnek a hátszelén, miszerint valóban sikerült nektek.

A leleplezés arra az időre, amiről beszélünk, már megütő lesz, és mialatt közületek sokan lesztek kezdetben túlságosan elfoglaltak saját „nyugtatóként” játszott szerepeitek játszásával, hogy felvegyétek és megértsétek annak a következményeit, mely történni fog [addigra]; megüt majd benneteket drága lelkek, és amikor ez így lesz, egyszerűen elragadtatottak lesztek.

Megjegyezzük a nehézséget, mely várt jelenlétünk ismertté tétele okán, és csupán kérünk benneteket drága lelkek, folytassátok, hogy olyan cselekvőek [aktívak] vagytok, amilyenek lehettek jelenlétünk leleplezését illetően; mert ennek megtétele oly nagyon fontos teljes felfedésünkhöz, és az egész bolygóra kiterjedő elismeréshez létezésünkről, és óhajunkról, hogy segítsünk benneteket együttes fejlődésetek [evolúciótok] mentén.

Bepillantás a lelkiség birodalmaiba

Benyomások, melyekre rátaláltok a felemelkedettebb birodalmakból, csupán azért vannak, hogy felvegyétek és kiterjesszétek minőségükben és tisztaságukban. Már, oly sok drága földi lélek fedezi fel és érti meg a gyümölcsöző kapcsolataitokat a Forrással, és lelkek özönével e felemelkedettebb birodalmakban, melyekből áldással beszélünk veletek.

Lelkek, kik bepillantottak létezésetek másik oldalára, és fantasztikus történetekkel tértek vissza, részletezve, milyen közelien figyelik fejlődéseteket, betekintést nyújtottak birodalmainkba, és lények sokaságába, akik az emberiségről gondoskodnak, és segítenek benneteket egy fejlődésben, melynek megértésétől, sőt még az abban való hittől is legnagyobbrészt elvezették közösségeteket.

Világotokban lelkek, kik nem hisznek a jóságos Teremtőben; a lélek birodalmaiban; nem fogják fel azt, hogy a boldogság és az öröm a létezés felemelkedettebb birodalmaiból képeződnek le; ezeket a lelkeket újra kell oktatni arra a tényre, hogy valóban van számtalan más birodalom a tudatos megértéseteken túl, és hogy a fizikai mivolt nem csupán az egyetlen valóság, „ami van”.

Valóban, a fizikai világnézetek egységét [paradigmáját] számtalan lélekben fogják összetörni, amikor létezésünkről a leleplezések együttes [kollektív] tudatotok előterébe érkeznek.

A titkos szövetkezések [cabals] részéről a folyamatos fékezésekkel és a folyamatos kísérletekkel, hogy akadályozzák az előrelépéseket a leleplezésekkel kapcsolatosan, látjuk a továbblépés fontosságát és hogy magunk fedjük fel létezésünket. E kiterjedéséig várjuk az együttes energiaszinteket elérni a szükséges állapotokat, ahol tudni fogjuk, hogy a túlreagálások a fel nem ébredt emberiség részéről nem hatnak majd negatív módon az Életre bolygótokon.

Amikor bolygótokon minden drága lélek képes megtalálni a Fényt, és képes megérteni, hogy soha semmi sincs, ami miatt aggódni kell, a nehézségek és a megtapasztalt és táplált alacsonyabb dimenziósság felszíneteken a múlt dolgaivá válnak, és nem aggódunk majd a jelenlétünket illető bármely túlreagálás miatt.

Gyógyító és áldó energiátok ragyogása

Fontos számotokra, drága lelkek: emlékezzetek, hogy külső valóságaitok mindig a belsőtök tükröződései [kivetülései].

Amit láttok és észleltek külső valóságaitokkal kapcsolatosan, melyről úgy tűnik, hogy közvetlenül a teljes tudat birodalmain kívüli az együtt rezgésen [rezonanciában], melyből mind érkeztetek, mind e felé növekedtek, megérthetitek, hogy valójában Önvalótok jellegeinek vagytok szemtanúi, melyek magukat rávilágítják azon célokra, melyekre Fényeteket és gyógyító energiáitokat mutatták.

Fényesített, áldó és gyógyító energiáitokat körülöttetek mindenre ragyogtatva, és tartózkodva az ítélkezéstől, vagy előítélettől ennek megtétele során, a szolgálat legjobb formája, melyet biztosíthattok a földi közönségnek.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés [kommunikáció] okán, kifejezzük, hogy a Szeretet és öröm, melyet oly sokan találtok most magatokban növekedni, ahogy úgy találjátok, képesek vagytok kiterjeszkedni az érzelmekben, melyeket felhoznak, folytatni fogják a növekedést, annyira, amennyire az észleléseitek léteznek a korlátlan metafizikai valóságotokról előttetek.

Elérkeztek oda, hogy ismét felfedezitek a felemelkedettebb birodalmakat, és ennek megtétele során lehorgonyozzátok őket a Földbe a Teremtőnk kegyével. Szeretünk mindnyájatokat oly nagyon, és kérünk benneteket, maradjatok állhatatosak egy földi élmény oldalán, mely próbára fog tenni benneteket, és ugyanebben a pillanatban segít nektek rátalálni és átérezni a legtisztább földi Szeretetet.

Találjatok rá és terjeszkedjetek e Szereteten, hiszen ez vezet el benneteket a mindig folytatódó túlcsorduló birodalmaihoz a teljes tudatnak.

Köszönöm a Fiastyúki Kilencek Tanácsának, és neked, SanJAsKa, hogy kapcsolatuk voltál.

Wes AnnacCopyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: