2013. március 27., szerda

Romantika és valóság [3. rész]Romantika és valóság [3. rész]


[A cikkben említett fotók a „Divine Cosmos” oldalon találhatók.]

Romance and Reality - David Wilcock 13 January 2013 - © Copyright 2013 Divine Cosmos


A NAPBAN A BELSŐ REZGÉSEK TEREMTIK MEG A PÁLYAMENTI HÉJAKAT

Naprendszerünk esetében, a Napnak önmagában, és a felszínén is, előforduló rezgések változatosságával bír. Ezt „Nap szeizmológiának” hívják.

A felszín felduzzad, és összemegy szabályos ciklusokban, ahogy azt feltérképezte Dr. David Guenther, aki professzor a St. Mary Egyetem Csillagász és Fizika szakán, Hallifaxban, Új-Skóciában [Dr. David Guenther, a professor from the Department of Astronomy and Physics at St. Mary's University in Halifax, Nova Scotia].

Az eredeti megfigyeléseket, melyek ehhez a felfedezéshez vezettek, 1962-ben végezte el Leighton, Noyes és Simon.

Úgy találták, hogy a Nap felszínéről úgy látszik, hogy felemelkedik és lesüllyed – tartamában hozzávetőleg öt percig tartó ciklusokban.

A Nap felszíne csupán egy pár méternyit emelkedik és süllyed minden öt percben.

Ez még mindig több mint elegendő a hullámok létrehozásához egy folyadékszerű Forrás Mezőben, mely Naprendszerünk egészén át létezik.


ELLENŐRIZZÜK LE A GEOMETRIÁT

Nézzük meg azt, ahogyan a Nap felszíne felemelkedik és lesüllyed ezeken a képeken Dr. Guenthertől.

Ez csupán négy a több milliónyi különböző „kilengés” [oszcilláció] közül – egy másik szó a rezgésekre – a Napon belül, változó mélységben.

Vegyétek észre, hogy e mozgások mindegyike tisztán formálja a két tetraéder alakját, egymásból be- és kilengve, előre-hátra, előre-hátra, minden ötperces ciklusban: [fotó]

Nyilvánvalóan a Nap felszíne valójában nem mozog ilyen drámaian – azonban igen könnyen láthatjuk a tetraéderes geometriát működésben, amint Dr. Guenther kiterjeszti mintáit ily módon.


HOGYAN FORMÁLJA EZ MEG A PLANETÁRIS PÁLYÁKAT PONTOSAN?

A Napon belül ezek a „rezgések” fodrozódásokat teremtenek, melyek az egész folyadékszerű energiában kívül-belül mozognak Naprendszerünkben.

A hullámok utána visszapattannak Naprendszerünk külső gravitációs határairól, és visszatükröződnek a Nap felé ismét.

Az út mentén, ezek a „fodrozódások” egymásba ütköznek – és interferencia [hullámmozgások összetevődése] mintákat formálnak.

Ezek az interferencia minták azok, amik valójában megteremtik a láthatatlan geometriai erőtereket, melyek helyükön tartják a bolygókat.

Ez a gravitáció ereje.

Ez nem csupán a bolygók Nap felé történő húzása – mely nem is löki el őket – egy folyamatos lökés-húzás tánc, kifelé és befelé.


AZ EGY TÖRVÉNYE ADOTT ERRŐL TIPPET NEKEM

Itt egy érdekes idézet az Egy Törvényéből, melyet én eredetileg 1996-ban olvastam. Ez adta meg nekem a tippet, hogy a Naprendszer is bizonyára így tesz.

Itt, a forrás leírja ezt a ritmikus működést, ahogy előfordul a Világegyetemben az első csillagon belül – a „központi Napban”:

27.6 Az intelligens végtelenség egy ritmussal, vagy keringéssel bír, mint egy óriás szív – kezdve a központi nappal, ahogy gondolnátok, vagy felfognátok.

Ennek a keringésnek [áramlásnak] a jelenléte olyan elkerülhetetlen, mint a polaritás [ellentettség] nélküli, a vég nélküli létezés egy árapálya; hatalmas és csöndes minden dobbanás kifelé, kifelé, kifelé fókuszálva, és befelé, míg a fókusz nem teljes.

A fókuszok intelligenciája, vagy tudata elérte azt az állapotot, ahol – mondjuk – lelki [spirituális] természetük, vagy tömegük befelé hívja őket, befelé, befelé, míg minden nem egyesül.

Ez a valóság ritmusa, ahogy mondjátok.

Az intelligens végtelen alapritmusa teljesen mentes bármiféle torzulástól.

A ritmusokat rejtély övezi, hiszen ezek maguk is létezők.


A GRAVITÁCIÓ A TITOK

A gravitációt végül is e folyadékszerű energiának egy bolygóba történő áramlása váltja ki. A Gravitáció a Forrás Mező.

Az új energiának ez a folyamatos áramlása az, mely megengedi a bolygó létezését pillanatról pillanatra.

Ez az áramlás táplálja az összes atomot az új energiával – ahogy bemutattam a Forrás Mező Nyomozásokban.

Sok munkába telik ennek bizonyítása, és nem fogom megkísérelni itt ennek újra megtételét, annak érdekében, hogy a dolgokat rövidebbre fogjam.

Dr. Nassim Haramein bebizonyította, hogy egy atom atommagja körüli fizika ugyanaz, mint a fekete lyuk körüli fizika például.


EGY MÁSIK NAGYSZERŰ IDÉZET AZ EGY TÖRVÉNYÉBŐL

Az Egy Törvénye sorozat szintén erősen hitelesíti Dewey Larson munkáját, aki felvetette – az 1950-es években – hogy létezik egy párhuzamos valóság, melynek ideje harmadik dimenziós.

Larson alátámasztotta elméletét nagy mennyiségű igazolható bizonyítékkal. Én sokkal több adatot adtam hozzá, hogy ezt az elgondolást támogassam a Forrás Mező Nyomozásokban.

A könyv teljes második fele ezekkel az új tér-idő modellekkel foglalkozik.

Ebben a következő Egy Törvénye idézetben, a forrás támogatja Larson munkáját.

Jóllehet, ők utána rátérnek arra, hogy elmondják, a teljes elméletnek szüksége lesz a gravitáció és a rezgés belefoglalására, az összes rejtély megoldása érdekében:

20.7 Kérdező: Marginálisan, egy mellékes kérdés itt: Dewey Larson fizikája helyes?

Ra: … A hangrezgés fizikája összetett, Dewey egy helyes rendszer, addig, amíg eljutni képes. Vannak olyan dolgok, melyeket nem foglal magába ez a rendszer.

Jóllehet, azok, melyek e bizonyos entitás után jönnek, a rezgés alapkoncepcióját használják, valamint a rezgéses torzulások tanulmányait, elkezdik majd megérteni azt, amit gravitációként ismertek, és azokat a dolgokat, melyeket „n” dimenzióknak tartanak.

Ezek a dolgok szükségesek, hogy egy egyetemesebb – mondjuk – fizikai elmélet foglalja magába.


„FOLYÉKONY FÉNY” ÉS / VAGY „INTELLIGENS ENERGIA” FORMÁLJA A VILÁGEGYETEMET

Ismételten, erről az egészről 1996-ban olvastam. Sok további évbe telt számomra tudományos bizonyítékra lelni, hogy a Világegyetem élő, tudatos energiából teremtetett, mely úgy viselkedik, mint egy folyadék – és rezeg.

Ezek a rezgések utána megformálják azt a geometriát, melyet épp az imént fedeztünk fel – fenn, a kvantum szintről. Ez mind nagyon lényeges az Egy Törvényének tudományos modelljénél.

A geometria a rejtett struktúrája a valóságnak, ahogyan ismerjük. A fizikai bizonyíték, mely ezt támasztja alá, elsöprően részletes és kényszerítő.

Nagyon megnyugodtam, hogy ezt „összeszedtem” eléggé ahhoz, hogy egy helyre rakjam ezt az egész információt, és kiadjam a tömegpiacra kemény kötésű és papír borítású könyvben, melyet számos nyelvre lefordítottak.


NAGYON FURCSA KAPCSOLAT A „TERMÉSZETES CSILLAGKAPUKKAL” A FÖLDÖN

Ugyanezen geometriai mintázatok tűnnek fel a kontinensek és hegyvonulatok szerkezetében és alakjában a Földön – melyet együttesen „Globális Rácsnak” hívnak.

A Globális Rácsot eredetileg Ivan T. Sanderson fedezte fel – legalábbis a modern időkben.

Érdekes, hogy Sanderson sosem szemlélte a kontinensek alakját – ennél valami sokkal kozmikusabbat tanulmányozott.

Sanderson örvény pontokat keresett.

Meg akarta találni a Földön azokat a helyeket, ahol a hajók és repülőgépek a legvalószínűbben tűntek el a semmibe, úgymint a Bermuda Háromszög.


AZ ÖSSZES ÖRVÉNYPONT GEOMETRIAI MINTÁBAN TŰNT FEL

Sanderson átvizsgálta az összes ismert légi feljegyzést, és annyi hajózási beszámolót, amennyit fel tudott lelni.

Feltűnően, az összes eltűnés tíz egyenlő távolságra levő pont körül csoportosult keresztül a Föld felszínén.

Amint utána hozzáadta az Északi- és Déli-sarkot, tizenkét ponttal bírt.

Kössük össze a pontokat, és megkapjuk az ikozaéder geometriáját.


AZ IKOZA-DODEKA RÁCS

Az oroszok utána „megfordították” Sanderson geometriáját 1972-ben.

Ha kifordítjuk ezt az ikozaédert, akkor egy dodekaédert kapunk, tizenkét ötszögű oldallal, ahogy látjuk e a diagramon Martineau könyvéből: [fotó]

Az oroszok hozzáadták ezeket az extra vonalakat Sanderson világtérképéhez – és létrehozták az „ikoza-dodeka rácsot”.


HEGYVONULATOK ÉS TENGER ALATTI VULKÁNI HEGYLÁNCOK NAGYON SZÉPEN ILLESZKEDNEK

Az oroszok meglepetten látták, hogy a Föld természetes sajátosságai mennyire illeszkednek ehhez a geometriai mintához.

Ezen a diagramon tisztán láthatjuk, milyen tökéletesen illeszkedik a közép-atlanti hegylánc a dodekaéder alakjához: [fotó]

A bizonyíték azt sugallja, hogy ezt a geometriát a Föld magjának rezgései alkották.

Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan a Napon belüli rezgések megteremtik a geometriai erőtereket, melyek a bolygókat a helyükön tartják.


DR. ATHELSTAN SPILHAUS FÜGGETLENÜL FEDEZI FEL AZ IKOZA-DODEKA RÁCSOT

1976-ban, a NOAA tudósa és mester térképész, Dr. Athelstan Spilhaus függetlenül fedezte fel ugyanezt a geometriai mintát.

Ezt Dr. Hanshou Liu felfedezéseinek előkészítései révén találta NASA tudós, akit a Forrás Mező Nyomozások okán interjúvoltam meg.

Spilhaus egy térképet tervezett, mely vett egy egyszerű pontot a Csendes-óceán közepén, és kiterjesztette ezt egy nagy körré.

Az összes szárazföld és óceán a Földön most beleillett ebbe a körbe.

Ez a kontinenseket, melyek megformálják a „Tűzgyűrűt” [Ring of Fire], belehelyezi egy szép, kerek körbe a nagyobb mintában.

Amint Dr. Spilhaus megtette ezt, a Föld alapjául szolgáló geometria meglehetősen nyilvánvaló volt: [Fotó]


MINDEN ŐSI KŐEMLÉKET A VILÁGBAN ERRE A RÁCSRA ÉPÍTETTEK

Az orosz tudósok, akik felfedezték az Ikoza-dodeka Rácsot, az egész világot megnézték vezérfonalért, mely őket segíthetné e rács megértésében.

3.300 különböző nagy tömegű kőtömbökből épült műemlékről és szerkezetről találtak feljegyzéseket.

Ezek a műemlékek az Antarktisz kivételével minden földrészen feltűnnek.

Meglepően, mind a 3.300 ilyen szerkezetet közvetlenül a Globális Rács vonalaira építették.

Nyilvánvaló, hogy ez nem véletlenszerűen történt.

Ez egy tudományos tény, hogy ezt tették. Most rá kell jönnünk, miért tették ezt az Ősök.

Nevetséges lenne azt gondolni, hogy ez egy „véletlen”.

Nyilvánvalóan, akárki is építette ezeket a műemlékeket, ezeket a Globális Rácsra helyezte el egy nagyon fontos ok miatt.ROPPANT TITKOS INFORMÁCIÓ

Nem volt az, míg el nem kezdtem találkozni bennfentesekkel, akik a fenti szigorúan titkos „kormányzati” programokban dolgoztak, a hadipari komplexumon belül, majd rájöttem, hogy e Globális Rács tudományt igen titkos információnak tartják.

Több bennfentes mondta el nekem, hogy a Forrás Mező Nyomozások sokkhullámokat hozott létre közösségükön át – hiszen soha senki sem számított arra, hogy ez napvilágot lát a megszokott világban.

Az egyik katonai jelvény, melyet találtam, eléggé közvetlenül utal e Rács ismeretére, és kapcsolatára a még mindig létező templomos lovagok kapcsolatára a szabadkőművességgel és az illuminátusokkal. 


IDÉZET AZ EGY TÖRVÉNYÉBŐL A GLOBÁLIS RÁCSRÓL

Miért építették a piramisokat és más szerkezeteket a Globális Rácsra? A választ megadják az Egy Törvénye sorozatban, még 1981-ben.

Ez az egyik fő ok, amiért a Földet stabilan kellett tartani annak forgástengelyén.

A tudományos modellezés arról, hogyan ez valójában működik, a Forrás Mező Nyomozásokban részletezett, illetve az egész hétvégés konferenciáimon.

Ez is túlságosan részletekbe menő és bonyolult eszmecsere itt leközölni, azonban tökéletesen van értelme egy modellen belül.

NAGYON ÉRDEKES IDÉZET, MELY A GEOMETRIÁT MŰKÖDÉSBEN LEPLEZI LE

Nagyon izgatott voltam, amikor először olvastam ezt az idézetet 1996-ban, ahogy már tudomást szereztem a Globális Rácsról, és egy évvel azelőtt tanulmányoztam a diagramokat, melyeket épp most mutattam meg nektek: [fotó]

14.7 Kérdező: Mi az a kiegyensúlyozó piramis?

Ra: Én vagyok Ra. Ha akarjátok, képzeljétek el a Föld számos erőterét mértanilag tökéletes hálójában.

Az energiák beáramlanak a Föld síkjaira, ahogy hívnátok őket, mágnesesen meghatározott pontokról.

Az Egy Törvényének megértésében a növekvő gondolatforma torzulásoknak köszönhetően magát a bolygót úgy látták, hogy lehetőséggel bír a kiegyensúlyozatlanságra.

A kiegyensúlyozó piramis szerkezeteket kristályokkal töltötték fel, mely a megfelelő egyensúlyt vonta be az elektromágneses energia különböző mértani központjaiba áramló energiaerőkből.

Eddig a pontig tudtam, hogy az Egy Törvényének forrása nálam sokkal jobban értesült a Globális Rácsot és számos más dolgot illetően, melyről olvastam.

Ez a legkevésbé sem zaklatott fel.

Inkább igen felerősített az az elgondolás, hogy rátaláltam egy forrásra, mely meg tudott magyarázni mindent, melyet kutattam, sokkal részletesebben, mint ahogyan én tudtam.


„TERMÉSZETES CSILLAGKAPUK”

A 12 alap „örvény pont”, melyet Sanderson felfedezett, mind „természetes csillagkapukként” működik, melyek előidézhetik, hogy a hajók és repülőgépek eltűnjenek a puszta levegőben.

Ugyanezek a pontok előidézik azt az energiát, mely „övezi és alakítja a planetáris szférát... mértanilag pontos hálójában”.

Időben, erről úgy bizonyult, hogy az egyik legnagyobb vezérfonal az összes közül. „Portál” [kapu] események természetesen fordulnak elő ezeknél a pontoknál.

Szó szerint átutazhattok a tér-időn, ha úgy végzitek, hogy egy portálba botlotok bele.

Ezekről a „portálokról” úgy tűnik, hogy véletlenszerű, ritka események – azonban teljességgel nem azok.

Ha tudjátok, hogyan formálódnak, pontosan kiszámíthatjátok, mikor érkezik.

Építhettek rá kő műemlékeket, mely vonzani fogja őket, és helyükön tartja őket – azért, hogy valójában használhassátok őket.

A „piramis” szót a „Pyre-Amid”-ból nyerték [Pyre: halottégető máglya,  Amid: közepén] – „Tűz a Közepén”.

Van egy nagyon szilárd bizonyíték, hogy ezek a „portálok” [kapuk] megnyílnak különböző geometriai együttállások / igazodások alatt.

Minél jobban igazodott ez a geometria – különösen a Naprendszerben – annál erősebb az esély, hogy e „portálok” kialakulnak.

AZ EGYÜTTÁLLÁSOK ÉS CSILLAGÁLLÁSOK TUDOMÁNYA PORTÁLOKAT FORMÁL

A bolygókat geometriai erők tartják a helyükön, ahogy most már tudjuk.

Mivel a bolygók megkerülik a Napot, ezek a hatalmas, láthatatlan mértani formák velük utaznak.

Ez a geometria egy gravitációs erő – részben. Ezt a Nap rezgései teremtik meg.

Egy bolygó mindig a geometria egyik „szögén”, vagy pontján fog elhelyezkedni.

Ugyanez az oka annak, amiért a kövek természetesen gurulnak le a hegyről.

A nehézségi erők a geometrián belül természetesen nyomják a bolygót a megfelelő geometriai alak egyik „szegletébe”.© Copyright 2013 Divine Cosmos

Copyright © 2013 Divine Cosmos - David Wilcock - All Rights Reserved
Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Copyright 2013 Divine CosmosTranslated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. március 25., hétfő

Romantika és valóság [2. rész]

Romantika és valóság [2. rész]


[A cikkben említett fotók a „Divine Cosmos” oldalon találhatók.]

Romance and Reality - David Wilcock 13 January 2013 - © Copyright 2013 Divine Cosmos


A GEOMETRIA HOGYAN ILLESZKEDIK A KÉPBE?

Már látjuk feltűnni a geometriát a különböző körülmények változatosságában a természettudományokban.

Rátalálunk az atommag szerkezetében, és az atomok nagyobb csoportjaiban is, melyet "mikrohalmazoknak" hívnak.

Szintén ezt látjuk a földrészek és hegyvonulatok alapjául szolgáló szerkezetekben a Földön, mely "globális rácsként" ismert.

Ráadásul feltűnik a planetáris pályák pontos elhelyezkedésében.

Egyszerűen elmulasztottam a "zárójelenetet", amikor a Forrás Mező Nyomozásokat írtam.

Nem eszméltem rá arra, amit Napunk valójában megtapasztal, ahogy áthalad az űrön.

Amint megfejtettem a rejtélyt, nagyon izgatott voltam.

Azzal a háttérrel, mellyel már bírtam, tudtam azonnal, hogy ez volt az utolsó kirakós-darab, melyre vártam.

Most, el szeretnélek vinni benneteket egy utazásra néhány adaton keresztül, melyet megtaláltok a Forrás Mező Nyomozásokban, melyek segítettek nekem ezt a tudást ismét felfedezni.


A PLANETÁRIS PÁLYÁK GEOMETRIÁJA

Habár ez nem olyan "népszerű" tudományos fogalom, már bebizonyíthatjuk, hogy Napunk mértani energiahullámokat kelt, mely szerkeszti és hajtja saját naprendszerünkben a bolygók pályáit.

A mértani távolságot a planetáris pályák között John Martineau bizonyította nem régen – a "Little Book of Coincidence in the Solar System" [Kis könyv az egybeesésről a Naprendszerben] könyvében.

Ez mind részleteiben kerül hangsúlyozásra a Forrás Mező könyvben.

Martineau a modern számítógépes technológiát használta, hogy kisimítsa a pályákat tökéletes körré – és utána összehasonlította a kapcsolatukat.

A planetáris pályák valószínűleg tökéletes köröknek tűnnének fel természetes állapotukban, kivéve azt, hogy a gáz, por és a galaxis gravitációs nyomása ellipszisbe nyomja őket – ahogy a Galaktikus Középpont körül keringünk.

Fontos: egy tökéletes kör egy tökéletes gömb egyenlítője is – ha kiterjeszted ezt egy háromdimenziós formába.


A MERKÚR ÉS A VÉNUSZ KÖZÖTTI TETRAÉDER

A legalapvetőbb, nyilvánvaló kapcsolat, melyet látunk, az a tetraéder. A kétdimenziós geometriában "síkban" jelenik meg, háromszögű kapcsolatként a Merkúr és a Vénusz között:

Annak érdekében, hogy megpillantsuk a tetraédert, amit tenni kell mindaz, hogy ezt a háromszöget egy piramis aljába fordítjuk – azáltal, hogy egy negyedik pontot adunk hozzá a közepe felett, és mindezt összekapcsoljuk.

Most rendelkezni fogtok egy négy oldalú piramissal, ahol minden oldal egy egyenlő oldalú háromszög.


A VÉNUSZ, A MARS ÉS A FÖLD

Íme egy diagram Martineau könyvéből, mely megmutatja a meglepően precíz geometriai kapcsolatot a Vénusz és a Mars pályái között, valamint a Föld és Mars között – amint az ember pályáikat kisimítja tökéletes körökké.

Ahogy a bolygók mozognak, ezek a geometriák velük együtt haladnak előre. A láthatatlan gravitációs nyomás áramlatnak köszönhetően minden bolygót mindig „odatapasztják” a geometria egyik szögéhez, ahogy az a Nap körül kering.

Ez egy nagyon fontos ponttá fog válni – ahogy hamarosan meglátjuk.


SOKKAL NAGYOBB DOLGOK MOZOGNAK, MINT CSUPÁN A BOLYGÓK

Most egy nagyon más nézettel rendelkezünk Naprendszerünk pályáiról – amint látjuk, hogy ez történik.

Ha csupán magukra a bolygókra pillant az ember, teljesen elveszítjük a mozgását e sokkal masszívabb geometriai energiamintázatoknak – mind egymásba illeszkedik, mint a hagyma rétegei.

Martineau könyve bebizonyítja e kapcsolatok létezését az egész Naprendszeren belül, nagyon magas pontossági szintekkel – általában 99,9 százalék hibátlanság körül.


A FÖLD ÉS A JUPITER

Egy másik példa a Föld és a Jupiter közötti kapcsolat, szintén tisztán modellezhető a geometriával.

A Föld pályája a belső kör, a Jupiter pályája a külső kör ebben az ábrában.

Emlékezzünk rá – az épp imént látott geometriák legtöbbje a belső Naprendszerben, mind beleillik a kis központi körbe.

Valójában, az összes belső bolygó valóban beleillik e minta közepébe, ha egy másik kört rajzolunk a kis kocka köré a bal oldalon.

E kocka körüli kör most a Mars pályájának pontos szélessége.

Valóban, itt egy nagyon pontos geometriai kapcsolatot látunk a Föld és a Jupiter pályái között.

Összeilleszthetünk akár kockákat, vagy tetraédereket, hogy meglássuk a mintát, ahogy Martineau tette itt – és ez matematikailag tökéletes.

Hasonló kapcsolat folytatódik tovább, ahogy haladunk a Szaturnuszon, Uránuszon és Plútón keresztül. Ahogy a bolygók előrehaladnak, ezek a geometriák lassan továbbfordulnak velük.

Bámulatos, hogy ez a felfedezés mostanáig elkerülte a főáramlat tudományt – különösen, amikor fontolóra vesszük, hogy ugyanez a geometria tűnik fel oly sok más helyen.


A PLÁTÓI SZILÁRD ANYAGOK

E geometriai minták mindegyike – akár az atommagban, mikrohalmazokban, a Globális Rácsban, akár a bolygók közti távolságokban – egy az öt „Plátói Szilárd Anyag”-ból.

Miért tűnnek fel ezek a minták oly rendszeresen a természetben? Öt évembe telt a válasz megtalálása.

Az egyik korai vezérfonal az volt, hogy a matematikusok tudták, ezek a formák több  „szimmetriával” bírnak, mint amit bármely más harmadik dimenziós geometria, melyet létrehozhatunk.


A REZGŐ FOLYADÉKOK GEOMETRIÁT ALKOTNAK

A Plátói Szilárd anyagok a legalapvetőbb „harmonikus” minták, melyek akkor tűnnek fel, amikor egy folyadékot rezegtetünk.

Ezt Dr. Hans Jenny fedezte fel, aki hasonló formákat látott feltűnni, amikor iszapos vizet rezegtetett.

A zavaros „sarat” a vízben apró homokszemcsék milliói formálták.

Normálisan ezek a finom homokszemcsék mindenhol elszórtan voltak, zavarossá téve a vizet.

Jóllehet, amint Dr. Jenny megrezegtette a vizet „tiszta” hangfrekvenciákkal, a szemcsék mind titokzatosan nagyon pontos geometriai alakokba formálódtak.

Ez szintén egy hatalmas, üres tiszta vizet hagyott a vízben közöttük: [fotó]

Ezek a formák szilárdan és stabilan maradtak, amíg folytatta ugyanazon hangfrekvencia lejátszását a vízben.

Amint Dr. Jenn megváltoztatta a rezgés frekvenciáját, más alakzatok tűntek fel.

Ezt a változásban láthatjátok a bal oldali képről, mely kockák sora harmadik dimenzióban, a jobb oldali képig.

Most két piramisszerű tetraédert látunk, egy hatágú Dávid csillag mintát formálva, amikor együtt nézik őket.


A KVANTUMMECHANIKA NAGY TITKA

A nagy titok az, hogy a „sötét anyag”, a „sötét energia”, a „kvantumhab”, stb. – az energia, melyről a legtöbb tudós most hiszi, hogy bizonyára az anyagot alkotja – folyadékszerű tulajdonságokkal bír.

Ezt az energiát hívom Forrás Mezőnek – és meggyőzően bizonyított, hogy gondolkodik.

A Forrás Mező – meglehetősen szó szerint – egy Egyetemes Elme energetikai megjelenítése [manifesztációja].

Ezen „egyetemes folyadék” rezgései geometriai mintázatokat alkotnak.

A folyadék bármely rezgése – bármely változás alapállapotában – az, melyet hívhatnánk gondolatnak.

Mi volt az „egyik [és] egyetlen fontos kijelentése” a Szövetségnek [Konföderációnak] az Egy Törvénye sorozat első részében?

1.0
1.0 A "Bolygók Szövetsége az Egy Végtelen Teremtő Szolgálatában" csupán egyetlen fontos állítással bír.

Ez az állítás, barátaim, ahogy tudjátok, "Minden dolog, minden az életből, minden a teremtésből egy alapgondolat része."


AZ „ELME” GEOMETRIAI REZGÉSEI ATOMOKAT ÉS MOLEKULÁKAT FORMÁLNAK

Kvantumszinten, a Forrás Mező – az Egyetemes Elme – ezen geometriai rezgései atomokká és molekulákká válnak.

Dr. Robert Moon, aki a Manhattan Projektben az atombomba kifejlesztésével megbízott kis csapat részese volt, ezt a geometriát az atommagban 1987-ben fedezte fel.

Dr. Moon számos különböző kvantumfizikai problémát oldott meg e modell kifejlesztésével.


NINCS RÉSZECSKE AZ ATOMBAN – CSUPÁN EGY REJTETT, FOLYADÉKSZERŰ ENERGIA ENERGETIKAI REZGÉSEI VANNAK

Moon modelljében nincsenek részecskék az atomban. Az atommagban minden proton egyszerűen egy geometriai forma egy szöge.

Például, az oxigénnek nyolc protonja van. Egy kockának nyolc csúcsa van – négy a négyzet tetején, és négy az alján.

Az atom magjában vannak „héjak” is – Moon új modelljében.


AZ ATOMMAG ÖSSZEILLESZTÉSE AZ ÚJ MODELLBEN

Ez a diagram valójában egy vasatom belsejének a metszete. E formák mindegyike, melyet láttok, el lesznek rejtve az atommag belsejében, rétegekben.

Van nyolc protonunk a közepén, egy kockát formálva. Önmagában, ez egy oxigén lenne. E kicsiny kockák belégzésétől függünk, pillanatról pillanatra, hogy életben maradjunk.

Majd van egy oktaéderünk melynek hat szöge van, és egy gyémánt alakzatot formál.

Adjuk hozzá ezt a hat csúcsot a nyolc csúcshoz a kockában, és lesz egy szilíciumunk 14 protonnal.

A szilícium a második legbőségesebben [jelenlévő] elem a Földön az oxigén után – Dr. Moon kutatása szerint.

Ez szintén igen alapvető a biológiai élet fennmaradásához.


MAJD KÖVETKEZŐLEG JÖN A VAS...

A következő formált „héj”, az ikozaéder, melynek 12 csúcsa van. Adjuk hozzá ezt a 12 csúcsot a létező 14-hez, és most van vasunk – a 26 protonnál.

A vas nagyon erős, természetesen előforduló mágneses mezőt teremt, ha atommagjai igazodnak.

Ez a vas atommagjaiban a szimmetria közvetlen eredményének tűnik.

Ha van egy vasszögünk, és megütjük egy mágnessel, ezeket a kicsiny ikozaéderereket sorba állíthatjuk észak-dél irányban.

Szögünk mágnessé válik.

UTÁNA VAN A PALLÁDIUMUNK

Annak érdekében, hogy meglássuk, hogy innen hová halad Moon modellje, egy másik héjat kell építenünk. Ez alkalommal, a dodekaéder formájában, melynek további 20 szöge van.

Ezen a ponton rendelkezünk a palládiummal, 46 protonnál. Vesszük a 26 protont a vasban, és hozzáadjuk a dodekaéder 20 szögéhez.

Technikailag, a palládium minden atommagja következésképpen három másik, a külső dodekaéder formán belül rejlő mintával bír – nevezetesen, ikozaéderrel, az oktaéderrel és a kockával.

A palládium nagyon érdekes, mert ha beledobod nehézhidrogén folyadékfürdőbe, sokkal több hőt kapunk, mint amit a jelenlegi fizikai törvények sejtetnék, hogy lehetséges.

A palládium a „hideg fúzió” varázs alkotóeleme.

Dr. Robert Moon-nak nyilvánvalóan sejtése sem volt arról, hogy ezt felfedezik 1987-ben.

Mindazonáltal, nem volt idegen számára a fúzió – mivel az Egyesült Államok kormányának legnagyobb titkait bízták rá a második világháború alatt.


EZ MIT JELENT?

Ez az új modell azt is elmagyarázza, ahogyan az atomok képesek egy időben feltűnni „hullámokként” és „részecskékként” is.

Csupán részecskékként tűnnek fel, mert folyadékszerű energiából alkották, mely rezeg.

Ha megmérjük a hullámszerű energiát, egy hullámot fogunk látni. Ha részecskét keresünk, akkor e geometriai szögek egyikét fogjuk látni – és rátalálunk egy protonra.

Végül is, ez azt jelenti, hogy minden, amit a Világegyetemben látunk, egy energia rezgés. Valójában semmi sem létezik szilárd tárgyként.

A rejtély még mélyebbé válik, amint látjuk, hogy megalkothatjuk saját geometriai rezgéseinket saját gondolatainkkal ebben a folyadékszerű energiában – melyet én Forrás Mezőnek hívok.

Használhatjátok ezt, hogy „mágnesessé tegyetek” bizonyos dolgokat magatoknak – úgymint a Vonzás Törvényében.

Ahogy haladóbbá váltok, alkalmazhatjátok ugyanezt az erőt tárgyak levitálásához elmétekkel – vagy még fizikai tárgyak manifesztálásához is pusztán a levegőből.


TI VAGYTOK A FORRÁS MEZŐ – TI VAGYTOK A VILÁGEGYETEM

Nagy mesterek, mint Jézus, képesek voltak ennek megtételére, mert megértették a nagy titkot: ŐK a Forrás Mező. A gondolatok dolgok.

Illetve, ahogyan az Orákulum fiatal tanítványa mondta Neonak a Mátrixban:

Orákulum tanítványa: Ne próbáld meg meggörbíteni a kanalat. Ez lehetetlen. Inkább... csupán próbáld meg felfogni az igazságot.

Neo: Milyen igazságot?

Tanítvány: Nincs kanál.

Neo: Nincs kanál?

Tanítvány: Majd meg fogod látni, hogy nem a kanál az, ami hajlik – csupán te magad.© Copyright 2013 Divine Cosmos

Copyright © 2013 Divine Cosmos - David Wilcock - All Rights Reserved
Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Copyright 2013 Divine CosmosTranslated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/